— Úvodní setkání —

Při úvodním setkání si ujasňujeme vzájemná očekávání. Mapujeme společně širší kontext potíží a představu o tom, co by mělo být výsledkem naší spolupráce. Toto mapování může někdy trvat i déle, zpravidla však ne více než 2 setkání. Pokud obě strany chtějí po těchto úvodních setkáních pokračovat, dohodneme si časový rámec a frekvenci setkávání. 

Probíhá za účasti pouze dvou lidí, klienta a psychoterapeuta. Tato intimita spolupráce umožňuje otevírat i taková témata, která se těžko (zda vůbec) sdílí s dalšími lidmi. Terapie probíhá formou řízeného rozhovoru a je zaměřena především na nacházení potřeb, na rozvoj Vašich silných stránek, na rozvoj toho, co již funguje a na hledání efektivních řešení problémů. Mimo zmíněné Vám také umožňuje zorientovat se ve vlastním životě a pohlédnout na něj z jiné perspektivy.
Vám a Vašemu dítěti nabízím příjemné terapeutické prostředí. Při práci s dětmi využívám terapii hrou, práci s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými kartami a dalšími kreativními technikami, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu. 

- Psychologické poradenství

Jedná se o takový typ konzultace, ve kterém pomáhám klientovi s mapováním a rozborem konkrétního problému/aktuální potíže, sděluji mu svůj názor na danou situaci a doporučuji řešení či opatření. (Na rozdíl od terapie, kde možnosti řešení vycházejí ze strany klienty a jako taková mají větší hodnotu pro změny v životě.)

- Individuální psychoterapie -

Probíhá za účasti pouze dvou lidí, klienta a psychoterapeuta. Tato intimita spolupráce umožňuje otevírat i taková témata, která se těžko (zda vůbec) sdílí s dalšími lidmi. Terapie probíhá formou řízeného rozhovoru a je zaměřena především na nacházení potřeb, na rozvoj Vašich silných stránek, na rozvoj toho, co již funguje a na hledání efektivních řešení problémů. Mimo zmíněné Vám také umožňuje zorientovat se ve vlastním životě a pohlédnout na něj z jiné perspektivy.


Existuje mnoho psychoterapeutických směrů a přístupů. Já při své práci vycházím především z Gestalt terapie. Její podstatou je živé, kreativní lidské setkání v bezpečném prostoru "tady a teď", které je předpokladem pro to, aby si klient naplno uvědomil své obvyklé způsoby chování a prožívání a případně si vyzkoušel nové. Kromě Gestalt terapie mne inspirují i jiné přístupy a metody. Například arteterapie, relaxační metody, osobní a rodinné konstelace. 

- Párová terapie -   

Jedná se o specifickou formu psychoterapie, která je zaměřena na řešení problémů v soužití dané dvojice či rodiny a je založena na práci terapeuta se všemi zúčastněnými současně. Práce terapeuta spočívá zejména ve vytvoření bezpečného prostoru pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci. Terapeut neplní funkci soudce, ani se nepřiklání na něčí stranu. Práce terapeuta také není dávat rady, ale formou řízeného rozhovoru pomoci lépe si uvědomit, co se děje, poznat lépe sebe sama i druhého, podívat se na problém z širšího úhlu pohledu a nalezení řešení. Párová terapie může být prostředkem, jak pomoci zlepšit vzájemné vztahy, není však zárukou udržení vztahu. Je také vhodná ve chvíli, kdy partneři již dospěli k rozhodnutí vztah ukončit a kdy jim může pomoci zpracovat silné emoce a udržet vzájemně respektující se vztah, zejména u párů s dětmi. 

- Rodinná terapie -

Spočívá v pravidelných setkáváních členů rodiny (dítě či dospívající, rodiče, sourozenci, případně i prarodiče) s cílem odhalit příčinu a nalézt řešení komunikačních obtíží nebo konfliktů a dalších problémů v rodině a obnovit narušenou rovnováhu mezi jejími jednotlivými členy. Je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických potíží u dětí a dospívajících! Ideální je řešení potíží nejlépe za pomoci celého rodinného systému (tedy všech zainteresovaných členů rodiny).

- Práce s dětmi - 

Vám a Vašemu dítěti nabízím příjemné terapeutické prostředí. Při práci s dětmi využívám terapii hrou, práci s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými kartami a dalšími kreativními technikami, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu. 

Oblasti obtíží:

 • práce s emocemi u dětí (úzkosti a strachy, vztek, vzdor ...)
 • výchovné problémy
 • potíže s chováním
 • školní a výukové potíže
 • adaptační potíže a vývojové mezníky
 • témata spojená s dospíváním
 • vztah rodič - dítě, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy
 • psychosomatické potíže u dětí
 • dítě a trauma
 • rodina v krizi, rozvodové situace
 • dítě se speciálními potřebami, hendikepem apod.
 • podpora a rozvoj nadání a talentu u dětí